tisdag 7 september 2010

Egnahemsvägen på gång!


Idag är det sista dagen att lämna sina synpunkter på planen för Egna hemsvägen. Nu är det enbart de som lämnat in sina synpunkter i samrådsskedet som har möjlighet att överklaga. Några av medlemmarna i Levande Guldheden var med och skrev ett yttrande. Vi publicerar detta nedan.

Det är många som har lämnat in synpunkter på samrådshandlingen. I princip alla synpunkter är negativa till förtätning. Tillsammans med YimbyGBG är Levande Guldheden de enda som har uppmärksammat det positiva med att äntligen förtäta vid denna öde gata.

Gå gärna in på Stadsbyggnadskontorets hemsida och läs mer om utställningen.

Levande Guldheden kommer att lämna in några kommentarer på Stadsbyggnadskontorets ändringar. Vad tycker du att vi skall trycka på nu när vi har chansen?


Yttrandet som pdf


Yttrande angående detaljplan för Bostäder vid Egnahemsvägen inom stadsdelarna Landala och Norra Guldheden i Göteborg (diarenummer 0806-05)

Undertecknade, boende och verksamma i Norra Guldheden och Landala, är positiva till detaljplanens ambition att komplettera befintlig bebyggelse i Landala och Norra Guldheden. Egnahemsvägen ligger i anslutning till området för bostadsutställningen Bo Bättre 1945. ”Bostadsfrågan är ännu olöst i vårt land, och särskilt storstädernas boendeproblem erbjuda alltjämt svårigheter, som man icke lyckats bemästra”. Dessa rader från utställningskatalogen 1945 är fortfarande mycket aktuella! Det finns en påtaglig bostadsbrist i Göteborg och behovet av nybyggnationer är stort. Detta gäller särskilt hyresrätter, som är mycket fåtaliga i centrum. Det aktuella området är beläget mellan flera stora arbetsplatser, framför allt Chalmers tekniska högskola och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Läget är mycket attraktivt för studenter, och deras behov av hyresrätter bör beaktas. Nybyggnation i det aktuella området kan göras enligt andan från bostadsutställningen Bo Bättre, särskilt om den görs med hänsyn till sociala, samhälleliga, ekonomiska och ekologiska faktorer, som här avses. Vi framför här synpunkter på hur detaljplanen kan kompletteras för att ytterligare uppnå dessa mål.

Central förtätning är nödvändig
Centrala Göteborg är glest bebyggt jämfört med städer av motsvarande storlek och det finns stora möjligheter till central förtätning, vilket har många fördelar jämfört med nybyggnation i periferin eller i gamla industriområden. Stadens sociala integration ökar om fler får möjlighet att bo centralt. Minskade transportsträckor och närhet till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik ger både ekonomiska och ekologiska vinster. Ökat befolkningsunderlag i området vore positivt för det lokala näringslivet kring Kapellplatsen och Guldhedstorget. Förtätningen kan också fortsätta mot innovationscentrum samt på andra sidan bron över Guldhedsgatan för att bygga ihop Landala och Landala Egnahem.

Ekologiskt perspektiv
Ur teknisk försörjningssynpunkt och miljöhänseende är det positivt att exploatering sker längs befintlig gata. Vi föreslår även att närheten till Chalmers utnyttjas. Husen kan byggas med modern avancerad miljöteknik där kompetens från Chalmers används i ett konkret samarbetsprojekt.

Trygghet
Nybyggnationen bör genomsyras av en kontinuitet med idéerna från Bo Bättre 1945. De nya husen bör ges samma attraktionsvärde som området fick med bostadsutställningen. En grund till Bo Bättre var grannskapstanken. Denna syftade bland annat till att ge trygghet och säkerhet i bostadsområdet. Dock omges Norra Guldheden av skogsområden som i dag kan upplevas som mycket otrygga för den som går eller cyklar till och från området. Denna rädsla är delvis befogad, då grova våldsbrott har skett i närheten. Genom att investera i belysning och nybyggnationer längs med anslutningsvägar till Norra Guldheden kan området göras tryggare. Nya hus vid Egnahemsvägen är en mycket viktig del i detta.

Lokaler
Vi ser positivt på att de planerade husen i största möjliga mån får lokaler i bottenplan. Bottenvåningarna kan också inredas som ”bokaler” för att möjliggöra växlande användning mellan bostäder och lokaler. En viktig funktion, som inte finns med i det aktuella förslaget, är förskoleverksamhet. Vid Doktor Fries torg planeras Syster Ainas förskola. Denna verksamhet skulle kunna inrymmas i husen på Egnahemsvägen istället. Då sparas ytan vid Doktor Fries torg till framtida annan användning.Husen
Vi föreslår att husen placeras i vinkel mot bergssluttningen istället för parallellt med gatan. Det ger fler söderfasader med möjlighet till bättre utnyttjande av solljus. Detta underlättar fortsatt förtätning norrut, skapar ett luftigare intryck, släpper ner mer solljus och ger kommunikation mellan stadsdelarna nedanför berget och husen högre upp. Husens bottenplan bör följa gatan för att möjliggöra för mer lokaler. Eftersom gatans solförhållanden kan ge mycket skuggor bör fasadfärgerna vara i ljusa toner. Se bilaga 1-3 för exempel på planlösning, sektionsstudier och solstudier.Gångvägar
Vi föreslår att fler gångvägar och stigar med lämplig belysning anläggs i området för att ge större flexibilitet i val av promenadväg till och från Norra Guldheden. Stigarna bör ha förgreningar, eftersom det ger en trygghet att kunna byta promenadväg om man upplever ett hot. En upplyst joggingslinga kan anläggas med start i skogsområdet mellan Egnahemsvägens och Raketgatan och med fortsättning runt om Norra Guldheden. Slingan kan ev kopplas på slingan i Södra Guldheden. Detta skulle öka tillgängligheten till dessa vackra skogsområden som nu är otillgängliga för många av stadsdelens invånare. Det finns också ett behov av tvärgående passager/trappor från Landala till Raketgatan. En sådan passage kan med fördel korsa promenadslingan i skogen för att ge ytterligare ökad flexibilitet i val av gångväg.


Bilaga 1-3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar