onsdag 9 juni 2010

Yttrande över Kolonigatan

Levande Guldheden har lämnat in sitt yttrande över Landala - ändrad användning vid Kolonigatan. Vi är positiva till att planen möjliggör för kontor och negativa till att den även skall tillåta bostäder i bottenplan, vilket vi anser går emot stadsbyggnadskontorets mål med en levande blandstad.

Planförslaget

Vårt yttrande i sin helhetYttrande från nätverket Levande Guldheden angående:
"Ändring av Stadsplan för del av stadsdelen Landala, delen kvarteret Strandskatan, samt ändring av Stadsplanen för tomten nr.1 i 28 kv. Strandskatan, inom stadsdelen Landala i Göteborg"

Blandstad är tryggt och har kvaliteter, som är värt att slå vakt om
Blandning av bostäder och verksamheter som exempelvis handel och kontor gör stadsbygd till levande och trygga miljöer. När fler människor rör sig i området blir miljön mer levande och tryggare.
Såväl Landala som Guldheden byggdes som renodlade bostadsmiljöer med små lokaler insprängda i bostadshusens bottenvåningar eller som vid Kolonigatan i anslutande låga byggnadsvolymer. Under olika skeden har lokalerna används för skilda ändamål. Ursprungligen för små butiker för livsmedel och annan närservice. Med handelns strukturomvandling har oftare mindre kontors- och hantverksverksamhet etablerats i dessa mindre lokaler.


Fler mindre bostäder behövs i området
Genom att området ligger så nära Chalmers, Sahlgrenska och Universitetets olika avdelningar är behovet av mindre lägenheter, speciellt för studenter, stort. Men det behövs hela bostadshus med fler lägenheter än de eventuellt ombyggda lokalerna på Kolonigatan kan erbjuda. Det finns också många lämpliga ytor i området som skulle kunna bebyggas, bl.a. området kring Wavrinskys plats angivet som gult fält på bilden nedan.


Avslutning

Guldheden och Landala är renodlade bostadsmiljöer, där varenda befintlig lokal för verksamhet är viktig för områdets vitalitet. Därför är vi positiva till att den föreslagna detaljplanen möjliggör för även kontor i bottenplan.
Att planen även vill möjliggöra för bostäder i befintliga lokaler går däremot rakt emot målet om en levande blandstad. Lokalerna är inte svåra att hyra ut. Däremot är marknadspriset på lokaler i detta läge lägre än marknadspriset på bostäder. Det går att hyra ut såväl lokaler som bostäder, men fastighetsägaren tjänar mer på bostäder.
Vill vi ha och skapa en levande blandstad, där även kapitalsvaga verksamheter skall ha möjlighet att existera, måste vi säkerställa att det finns lokaler även där marknadspriset är lägre än för bostäder (och tvärtom).

1 kommentar: