onsdag 9 juni 2010

Yttrande över Kolonigatan

Levande Guldheden har lämnat in sitt yttrande över Landala - ändrad användning vid Kolonigatan. Vi är positiva till att planen möjliggör för kontor och negativa till att den även skall tillåta bostäder i bottenplan, vilket vi anser går emot stadsbyggnadskontorets mål med en levande blandstad.

Planförslaget

Vårt yttrande i sin helhetYttrande från nätverket Levande Guldheden angående:
"Ändring av Stadsplan för del av stadsdelen Landala, delen kvarteret Strandskatan, samt ändring av Stadsplanen för tomten nr.1 i 28 kv. Strandskatan, inom stadsdelen Landala i Göteborg"

Blandstad är tryggt och har kvaliteter, som är värt att slå vakt om
Blandning av bostäder och verksamheter som exempelvis handel och kontor gör stadsbygd till levande och trygga miljöer. När fler människor rör sig i området blir miljön mer levande och tryggare.
Såväl Landala som Guldheden byggdes som renodlade bostadsmiljöer med små lokaler insprängda i bostadshusens bottenvåningar eller som vid Kolonigatan i anslutande låga byggnadsvolymer. Under olika skeden har lokalerna används för skilda ändamål. Ursprungligen för små butiker för livsmedel och annan närservice. Med handelns strukturomvandling har oftare mindre kontors- och hantverksverksamhet etablerats i dessa mindre lokaler.


Fler mindre bostäder behövs i området
Genom att området ligger så nära Chalmers, Sahlgrenska och Universitetets olika avdelningar är behovet av mindre lägenheter, speciellt för studenter, stort. Men det behövs hela bostadshus med fler lägenheter än de eventuellt ombyggda lokalerna på Kolonigatan kan erbjuda. Det finns också många lämpliga ytor i området som skulle kunna bebyggas, bl.a. området kring Wavrinskys plats angivet som gult fält på bilden nedan.


Avslutning

Guldheden och Landala är renodlade bostadsmiljöer, där varenda befintlig lokal för verksamhet är viktig för områdets vitalitet. Därför är vi positiva till att den föreslagna detaljplanen möjliggör för även kontor i bottenplan.
Att planen även vill möjliggöra för bostäder i befintliga lokaler går däremot rakt emot målet om en levande blandstad. Lokalerna är inte svåra att hyra ut. Däremot är marknadspriset på lokaler i detta läge lägre än marknadspriset på bostäder. Det går att hyra ut såväl lokaler som bostäder, men fastighetsägaren tjänar mer på bostäder.
Vill vi ha och skapa en levande blandstad, där även kapitalsvaga verksamheter skall ha möjlighet att existera, måste vi säkerställa att det finns lokaler även där marknadspriset är lägre än för bostäder (och tvärtom).

måndag 7 juni 2010

Kolonigatan - Skall den få somna in?

Hörnlokalen som idag härbärgerar Meter arkitektur AB

Just nu ligger ett enkelt planförfarande ute där "..syftet är att ändra detaljplanerna för att möjliggöra bostäder eller kontor i den utskjutande bottenvåningen längs Kolonigatan utöver gällande användning handel. Gällande detaljplaner medger endast "butiker, lager, garage och ekonomiutrymmen"".

Enkelt planförfarande görs om planen är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten (förutom samrådskretsen) samt är förenlig med översiktsplanen. Samrådskretsen är dessutom begränsad.

Levande Guldheden kommer att skicka in ett yttrande i frågan eftersom vi anser att tänkta förändringar visst är av intresse för allmänheten:
- Det är mycket positivt att man vill ändra detaljplanen för att möjliggöra för kontor i bottenvåningen. Att även möjliggöra för bostäder löser inte stadens bostadsbrist men ökar risken att Landala egna hem transformeras och cementeras till ett dött sovstadsområde.

Planhandlingen skriver:
"Fastighetsägarna har svårt att hyra ut befintliga lokaler till handelsändamål, medan behovet av bostäder med närhet till Chalmers är stort. Kommunens motiv är möjligheten till fler bostäder och kontor i centralt läge, nära Chalmers och kollektivtrafik. Möjligheten till handel bör dock finnas kvar. Tanken om centrala bostäder och möjlig blandstad går i linje med översiktsplan för Göteborg och kommunens budget."

Vi skulle hellre vilja se att man tittar på varför lokalerna på Kolonigatan anses vara svåruthyrda och vad staden kan göra för att öka attraktionsvärdet på dessa. Läget är inte dåligt så nära Chalmers och Wavrinskys plats. Lokalerna är tex. en otrolig resurs för nybakade studenter som vill prova på sin entreprenörsådra.

Det verkar ju finnas många planer för Chalmersområdet på gång, såsom att flytta upp Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Fastighetskontoret. En sådan förändring skulle ju förändra underlaget för kontor och handel.

Utsikten är ju fenomenal om slänten nedanför hade röjts till det skick den hade då husen byggdes på 30-talet.

Brevbärare som levererar posten till redan boende i längan

Har du några åsikter i frågan som du vill att vi i Levande Guldheden tar med i vårt yttrande?

Mejla till:
levandeguldheden@gmail.com
alternativt lämna en kommentar nedan så försöker vi baka in det! (Senast klockan 20.00 den 8/6 2010.)

söndag 6 juni 2010

Diedersekvensen II - Bilder

Lägger upp några bilder från lördagens dans på Guldhedstorget:

fredag 4 juni 2010

Guldhedstorget lever upp den 5/6!Nu kommer E=mc2 Danskonst tillbaka till Guldhedstorget och skapar lite magi på vårt fina, bortglömda, torg!
Kom dit! Det är värt det!

Guldhedstorget, lördag den 5 juni, klockan 18.00

E=mc2 leds av koreografen Gun Lund och läkaren och konceptkonstnären Lars Persson.

Såhär skrev en medlem i Levande Guldheden om förra gången Gun med dansare gästade torget:

Dans skapar magi på glömd och gömd plats!

På söndagskvällen samlades människor på det annars ganska ödsliga Guldhedstorget för att uppleva koreograf Gun Lunds danskonst. Det blev en magisk kväll med åtta mörka dansande gestalter mellan brinnande marschaller till suggestiv musik.

Koreografen Gun Lund lyfte fram Guldhedstorget som en av stadens ”glömda och gömda” platser. Hon lät åtta dansare sprida sig över torgrummet och med svepande rörelser fylla det med energi i en dansföreställning som blev en magisk upplevelse i mörkret. Några träd belyses och effekten blev trädvägg i väster. Marschaller på torgytan betonade golvet i torgrummet. Bakgrundens gamla restaurangbyggnad och butikslängan bildade varma väggar. Torget var fyllt och befolkat och det blev tydligt att torget rumsligt och arkitektoniskt är mångnyanserat och vackert.


Dans till musik av duo Axelsson/Nilsson,ljussättning Madelenie Strandberg


Åskådare fascinerades av ”Dieder-sekvensen” av Gun Lunds ”E=mc2 Danskonst”

Guldhedstorget – ”gömt och glömt”, var en gång ett mycket vitalt torg. När Sveriges första grannskapsenhet, Guldheden, byggdes efter krigsslutet 1945, var torget områdets nav. Med specialbutiker, restaurang, bageri, boendeservice och kollektivhus. Torget planerades utifrån visionen att människor skulle mötas där, lära känna varandra och hjälpa varandra i sin närmiljö.

Arkitekterna Gunnar Weijke och Kjell Ödeen ritade bostadsområdet Norra Guldheden, till landets då största bostadsutställning någonsin, ”Bo Bättre” 1945. Omsorgsfull och detaljrik funkisstil formmässigt med focus på restaurangbyggnaden med vidhängt lusthus vid ”Olssons trädgård”, en gammal trädgård som Weijke och Ödeen använde för att skapa vatten/grönska - dimension till torget. Torget har klassiska proportioner och vacker, sliten, markbeläggning med betongsten och skifferhällar.

Guldhedstorget är vackert. Men mest spännande är ursprungsidén med visionen om ett bättre samhälle. Jämlikhet mellan könen var en vision, som man ville lösa med boendeservice. Den politiska dimensionen fanns med, att bygga in möjligheter för ett demokratiskt samhällsklimat genom att skapa bostadsområdets egen torgplats för möten.


Koreograf Gun Lund har skapat den magiska dansföreställningen


Med ljussättning på några träd och med marschaller på marken skapas ett tydligt rum

Norra Guldheden hamnar alltför ofta som landets första grannskapsenhet i kategorin museala miljöer, som inte kan förändras och utvecklas. Men arkitektoniska kvalitéer kan bibehållas samtidigt som miljön förändras och utvecklas.

Erfarenheten från denna magiska söndagskväll är att med mer belysning kan rummets dramatiska form målas fram. Och med fler funktioner kan fler människor ha anledning att komma till torget. Restaurangbyggnaden kan användas för utåtriktad verksamhet. Torget kan användas för marknader, teater- och musikevenemang, ny låg byggnad kan ersätta den skamfilade träkåk där parkförvaltningens folk i dag håller till.

Man önskar att Gun Lund och dansarna snart visar på en annan glömd och gömd plats i staden. Dansens möjligheter att göra ett offentligt rum tydligt är magiska!